Monthly Archives: mars 2012

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 27 mars 2012

Stånga-Lye fiberförening har hållit planeringsmöte i Stånga skola. Följande frågor behandlades.

Stig har pratat med Skanova angående placering av vårt nod-hus. De vill att vi placerar vårt hus 6 meter från deras. Detta betyder att de måste flytta några av deras kablar. Om det räcker med 5 meter till deras hus klarar vi placering utan att flytta kablar. Stig har vidare kontakt med Skanova.
Jonas fixar en situationsplan för området kring nod-huset.
Classe har fixat en branddörr till nod-huset.
Stig har fixat rörgenomföringar för kabel till nod-huset (el och fiber)
Christer har ritat en skiss på nod-huset samt har kontakt med Regionen angående bygglov.

Grävfirman etablerar sig under veckan, troligtvis fredag. Eventuellt påbörjas borrningen under veckan.

Nytt anslutningsavtal för skola och vattenverk skall skrivas. Det skall vara svartfiber till dessa.

Uppstartsmöte med Eltel, Väg & byggnadsgrus, samt föreningen tisdagen den 3 april klockan 19.00 i Stånga skola (i anslutning till vårt vanliga möte).

Alla ändringar på kartorna måste redovisas nästa gång så att Eltel kan ta fram en uppdaterad version av kartorna.

Utstakning är i stort sett klart. En hel del röjning återstår.
Röjningsbredd för att komma fram med grävmaskinen är minst 3 meter, gärna mer. Tänk också på höjden.

Stig undersöker med Eltel om vi kan få ut utrustningen som skall sitta i huset för att visa upp till exempel på fiberpuben.

Om någon fastighetsägare vill ha ut slang och märkband för att gräva själv ska de kontakta respektive områdesansvarige.

Förslag att lägga en extraslang vid borrning under 140-väg och andra större vägar i området. Vad blir extrakostnaden. Skall kontrolleras med Väg & byggnadsgrus. Beslut tas nästa möte.

Finns det någon fastighetsägare som vill ha med tex vattenslang under vägen när vi borrar så kontakta respektive områdesansvarig eller maila oss på info@slfiber.se. Kostnaden delas mellan förening och fastighetsägare.

Nästa möte bestämdes till Tisdagen den 3 april kl. 19.00, Stånga skola.

Fredag 30/3 är det fiberpub i Lye bygdegård kl 19.00 – 23.00.

/Arbetsgruppen

post by Pelo | | Closed

Väggenomföring av fibern

Vi ligger i startgroparna för att börja gräva och en del av er kommer ganska snart att få en fiberslang indragen till ert hus. Därför kan det vara bra med lite information om man går tillväga för att göra en så bra väggenomföring som möjligt.

Här är två förslag till hur väggenomföringen kan göras: väggenomgång 2

Har ni frågor? Kontakta oss på info@slfiber.se eller kontakta er områdesansvarige .

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 20 mars 2012

Den 20 mars höll Stånga-Lye fiberförening planeringsmöte i Stånga skola. Följande behandlades på mötet.

Arbetet med anslutningsavtal och markavtal är i stort sett klart. Enstaka avtal återstår att reda ut.

Utsättningen har kommit igång. Stora delar av Stånga samhälle är klart och stora delar av Lye är klart.

Grävstart vilken dag som helst.

Om vi behöver göra ändringar vid vägundergångar skall detta meddelas Tommy Gardarve omgående så han kan uppdatera TA-planerna.

Det är bråttom med röjning vid Gumbalde. Ett röjningslag träffas och tar det imorgon onsdag 21/3. De träffas kl 17.00 vid ”Lagret”. Stig och Christer ansvarar.

Röjning vid vägen mot burs (kurvan efter Sven Bosarfve) på lördag 24/3 kl 09.00. Samling vid kurvan. Brett ansvarar.

Infartsskyltar som talar om att vi gräver ner fiber får entreprenörerna ordna ifall de vill ha det. Föreningen ordnar det inte.

Vi bygger ett eget hus för noden. Platta på mark och väggar muras med Lecablock. Viktigt med ventilation i huset. Storlek ca 2×2,5 meter invändigt. Christer skissar på huset. Oklart om bygglov behövs.

Örjan gick igenom ekonomin och vi har fått in de mesta av anslutningsavgifterna. Några återstår ännu.

Vi förbereder för att kunna koppla ihop med andra fibernät genom att lämna reservplats i sista skåpet mot angränsande socknar.

Informationsbladet skall skickas ut via mail också. Jonas ansvarar.

Stig, Örjan och Lennart ska möta Eltels representant imorgon onsdag 21/3.

Nästa möte bestämdes till Tisdagen den 27 mars kl. 19.00, Stånga skola.

Fredag 23/3 är det fiberpub i Lye bygdegård kl 19.00 – 23.00.

/Arbetsgruppen

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 13 mars 2012

Stånga-Lye fiberförening har hållit möte och behandlat följande frågor.

Telias avtal kommer denna vecka.

Det bestämdes att vi inte förbereder med slang för obebyggda tomter. Projekteringen gäller.

Bosse och Micke har fixat grävlista som finns i infobladet som skall skickas ut.

Lennart förhandlar om det regionala bidraget torsdagen den 15 mars hos Länsstyrelsen.

Kartorna är inlämnade till Länsstyrelsen för arkeologisk kontroll och godkännande.

Grävstart kommer ske vilken dag som helst.

Nybergs skall röja längs stora vägen men det är osäkert när de kommer igång.

Röjningslag sätts samman i Stånga respektive Lye.
I Stånga ansvarar Christer Warte och i Lye ansvarar Bosse Larsson.

Reflexväst skall användas vid arbete och körning på väg.

Infartsskyltar som talar om att vi håller på med fiberprojektet avvaktar vi med.

Bolagsverket vill ha ordförandeunderskrift från stämman. Thomas Thomasson skrev på direkt.

Vilande fiber skall betala en årskostnad på 600 kr till service och underhåll.

Miljöskåp till NOD-en kostar 57.000 kr. Alternativet är att bygga ett mindre hus, typ friggebod. Elanslutning skall beställas. Elverk behöver finnas för elbackup. Begagnad brandklassad dörr kollar Klasse N.

Nästa möte Tisdagen den 20 mars kl. 19.00, Stånga skola.

Nästa fiberpub fredagen den 23 mars kl 19.00 i Lye Bygdegård. Varsla berörda markägare som är på gång påföljande vecka.

/Arbetsgruppen

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 6 mars 2012

Stånga-Lye fiberförening har hållit planeringsmöte i Stånga skola där följande togs upp.

Stånga har hållit en sammankomst med anledning av att de har valts till Årets socken. Fiberföreningen var representerade och hade besök av Mattias Rotter från El-tel.

Markavtalen är nästan färdiga. Swevia fastighets AB är på gång för undertecknande.

Stånga skola skall vara med – beslut undertecknas snarast.

Ett seminarium kommer att hållas på Lövsta 7/3 där Telia kommer att vara representerade. Bosse, Lennart och Stig åker dit för att träffa Telia och diskutera frågor angående svartfiber, abonnemang för företag mm.

Styrelsen beslutade att sätta slutdatum för inlämnande av anslutningsavtal och betalning av insatsen till den 20/3 2012. Därefter är priset den faktiska kostnaden dock minst 50.000 kr per anslutning.

Anslutning till fastighet diskuterades. Fredrik kollar med Tommy Gardarve hur de har gjort det i Fardhem, Linde, Lojsta. Skall det användas en genomföringsfixtur?

Lista på grävföretag till trädgårdsgrävare skall upprättas. Micke L kontaktar grävfirmor. Listan skall upp på hemsidan snarast. Information bör också gå ut i postlådor. Informationsblad kompletteras och slutföres av Bosse.

Grävavtal undertecknas av Örjan L då Christer W var frånvarande.

Käppar för utstakning finns vid Noden och vid Lye Bygdegård. Tape utdelades. Stig E kollar märkning och mailar ut hur det skall vara så vi alla gör likadant.

Reflexväst skall användas vid arbete och körning på väg.

Kvitteringslista skall finnas vid Royen för avbockning vid utlämning av material.

Kartor kollades efter arkeologisk kontroll av Per Widerström, Gotlands museum. Endast ett fåtal fornlämningar som bör kontrolleras vid grävningen.

Nästa möte hålls Tisdagen den 13 mars kl. 19.00 i Stånga skola.

/Arbetsgruppen