Monthly Archives: januari 2012

post by Pelo | | Closed

Kallelse: Extra föreningsmöte den 19 Januari 2012

Härmed kallas alla föreningsmedlemmar inom Stånga-Lye Fiber förening till ett extra föreningsmöte som förberedelse för föreningens årsmöte.

Vi behöver ändra stadgarna på grund av att önskad momsregistrering. För detta krävs ett extra föreningsmöte innan stadgeändring kan tas på årsmötet. Årsmötet är planerat till den 26/1. Kallelse till årsmöte kommer senare.

Detta är alltså en kallelse till föreningsmöte.

Var: Lye Bygdegård
När: 19/1  kl. 19

Agenda:
– Föreslagen stadgeförändring
– Övrig information om projektet
– Frågestund

Välkomna!
Christer Warte
Ordförande Stånga-Lye Fiber ekonomisk förening

post by Pelo | | Closed

Planeringsmöte 4 januari 2012

Stånga/Lye fiberförening har hållit planeringsmöte i Lye Bygdegård och följande frågor behandlades.

Vi bör momsregistrera föreningen för att kunna lyfta moms för entreprenadarbetena. Ett led i att momsregistrera föreningen är att ändra i stadgarna. För att ändra i stadgarna måste det hållas ett extra föreningsmöte följt av ett ordinarie årsmöte där ändringarna kan godkännas. Arbetsgruppen har därför bestämt att hålla extra föreningsmöte i fiberföreningen den 19 januari klockan 19.00 i Lye Bygdegård. Alla medlemmar hälsas välkomna.

Det ordinarie årsmötet kommer att hållas den 26 januari.

Förslag till nya stadgar kommer att skickas ut tillsammans med kallelse till extra årsmöte.

En ny, omarbetad ”Villkorsförbindelse för tecknande av fastighetsanslutning” skall tas fram där det tydligt framgår att en insats om 12000 kr per ansluten fastighet och 6000 kr per ytterligare anslutning på fastigheten skall betalas till föreningen. Områdesansvariga kommer att kontakta medlemmarna angående villkorsförbindelsen och därefter kommer faktura att sändas ut för insatsen. Föreningen har beslutat att avgiften skall betalas senast den 1 mars.

Arbetsgruppen håller också på att kontrollera vad som skall gälla för offentliga anslutningar typ skolan och vattenverket.

Arbetsgruppen har haft kontakter med Telia för att få fram ett avtal angående utbud mm. Grundabonnemang likt det som presenterats i informationsblad skall vara utgångspunkt i förhandlingarna.

Nästa möte bestämdes till tisdagen den 10 januari kl. 19.00, Stånga skola.

Stort tack till Lyeborna för kaffe och goda smörgåsar!

Arbetsgruppen